Financie  a verejné financie

Predstavuje sústavu peňažných operácii s reálnymi peniazmi, prostredníctvom ktorých nastáva zmena peňažnej masy či zásoby jednotlivých ekonomických subjektov.  

Medzi financie tiež môžeme zahrnúť : 

  1. Verejné financie, ktoré rozdeľujeme na základe verejných rozpočtov na : 

a.) Štátny (národný) rozpočet– zdroj je štátny rozpočet , ktorý uspokojuje verejné potreby ( dane, poplatky, clo) 

b.) nadnárodný rozpočet – fondy Európskej únie a sú v súčasnej dobe hlavným zdrojom verejného obstarávania. 

c.) municipiálny rozpočet – sú to rozpočty územných samosprávnych celkov ( obce, kraje) 

money-2696219_640

 

Medzi verejné financie patrí aj verejný sektor . Čo to ten verejný sektor znamená ?  

Verejný sektor slúži na zabezpečenie verejnoprospešných statkov a služieb. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť verejné úlohy a plniť verejné funkcie a je spätý so štátnou činnosťou. 

 Môže byť : – ziskový  

                 – neziskový 

Ďalej verejný sektor je v prospech pre niektoré inštitúcie, ktoré nemôže zabezpečovať súkromný sektor a to je napríklad: armáda, školstvo, zdravotníctvo, osvetlenie, verejná doprava, armáda.  

teamwork-3213924_640

A aký je dôvod zásahu štátu na základe tohto verejného sektoru ? Tak jedným z dôvodov je : 

      – mikroekonomický – znamená zlyhanie trhu, statky sa neprodukujú s minimálnymi nákladmi :  

      – makroekonomický – stabilita ekonomického trhu, má sklon poväčšine k nestabilite : cenová nestabilita , kolísanie miery nezamestnanosti. 

       – mimoekonomický – spravodlivé rozdeľovanie príjmov a majetku 

Verejný sektor sa financuje na základe verejných financií , čo v podstate znamená, že sú to peňažné vzťahy ktoré vznikajú v súvislostí s tvorbou, rozdelením a použitím peňažných fondov. A medzi hlavné zdroje patrí :

                                     1.  rozpočtové zdroje ( štátne a miestne zdroje) 

                                     2. mimorozpočtové zdroje (príspevkové organizácie, profesijné komory, odbory) 

                                     3. dočasné a trvalé  

                                     4. pravidelné a jednorazové 

                                     5. domáce a zahraničné  

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup